emisné PODMIENKY

Emitent

Nastav.it s.r.o.

Názov dlhopisov

Future Mining 9/22/3

Zmeny v rámci emisie

Future Mining Asset s.r.o.

Future Mining 2/22/5